Danışmalık

COSME

COSME (İşletmelerin Rekabet Edebilirliği ve KOBİ’ler Programı) 2014 – 2020 yılları arasında 2,3 Milyar Avro bütçe ile yürütülecektir. Program ile aşağıdaki alanlara yoğunlaşacaktır:

– KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması;

– İşletme kurulması ve işletmelerin büyümesi için uygun ortamın oluşturulması;

– Avrupa’da girişimcilik kültürünün desteklenmesi;

– AB işletmelerinin sürdürülebilir rekabet edebilirliklerinin desteklenmesi;

– KOBİ’lerin uluslararalılaştırılmasının ve piyasalara erişiminin geliştirilmesidir.

Program, üye ülkeler tarafından uygulanan tamamlayıcı ve koordine eylemleri destekleyecektir. Problemler uluslar arası üstü şekilde ölçek ekonomileri ve demonstrasyon etkisiyle AB düzeyinde daha etkin bir şekilde çözülecektir. Sonuç olarak;

– Girişimcilerin ve KOBİ’lerin finansmana erişimi kolaylaşacak,

– Büyüme ve istihdamın önemli kaynakları olan serbest meslek ve iş geliştirme hedeflenecek,

– Üye ülkeler sanayilerinin rekabet edebilirliklerinin sürdürülebilmesi, girişimci sayılarının artırılması ve istihdam oranının artırılması açısından daha iyi bir konuma gelecektir.

COSME desteklerinden faydalanmak için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

ÇSGB

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi kapsamında ülkemize verilen AB fonlarının kullanılması, program ve projelerin hazırlanması, yönetilmesi, uygulanması, izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (ÇSGB) sorumluluğundadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı insan kaynaklarına ilişkin politika ve uygulamaların başarıyla yürütülebilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı’nı (İKG OP) hazırlamıştır. Programın öncelikleri İstihdam, Eğitim, Hayat Boyu Öğrenme, Sosyal İçerme, Teknik Yardım şeklinde belirlenmiştir.

ÇSGB’nin desteklerinden faydalanmak için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

EaSI

2014-2020 yılları arasında uygulanacak ve 815 milyon Euro’luk bütçeye sahip olacak İstihdam ve Sosyal İnovasyon (EasI) programının öncelikli faaliyetleri, üye ülkelerin emek piyasalarını ve sosyal güvenlik sistemlerini modernleştirmeleri ve özellikle gençler arasında istihdam oranlarını arttırılmasına katkı sağlamak olacaktır. EasI aşağıda belirtilen 3 programın birleştirilmesi ve geliştirilmesi üzerine kurgulanmıştır:

 

– Progress

– EURES

– EPMF (EuropeanProgressMicrofinanceFacility)

EaSI’nin desteklerinden faydalanmak için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

EKONOMİ BAKANLIĞI

– Yatırım Teşviki desteği

– Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarları desteği

– Çevre Maliyetlerinin desteği

– İstihdam Yardımı desteği

– Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının desteği

– Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin desteği

– Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin desteği

– Pazar Araştırması ve Pazara Giriş desteği

– Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin desteği

– Tasarım desteği

– Teknik Müşavirlik Hizmetleri desteği

– Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi desteği

– Özel Statülü Şirketler desteği

– Döviz Kazandırıcı Hizmetler desteği

– Tasarım ve Ürün Geliştirme

Ekonomi Bakanlığı’nın desteklerinden faydalanmak için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

HORIZON 2020

Avrupa Birliği 2014-2020 döneminde KOBI`leri ilgilendiren iki yeni program oluşturmuştur. Mevcut dönemdeki Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Çerçeve Programı’nın (CIP- CompetetivenessandInnovation Framework Programme) Türkiye’nin katılım sağladığı ayağı olan Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP-EntrepreneurshipandInnovationProgramme), Çerçeve Programı (FP Framework Programme) ve Avrupa Yenilikçilik ve Teknoloji Enstitüsü (EIT- EuropeanInstitute of InnovationandTechnology) tek çatı altında birleştirilerek HORIZON 2020 oluşturulmuştur.

HORIZON 2020 desteklerinden faydalanmak için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

TKDK (IPARD)

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye’deki varlık amacı AB ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerde kullanılmasını sağlamak olan, 5648 sayılı “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” ile kurulan, 25 Şubat 2008 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Fonları ile desteklenecek Tarım ve Kırsal Kalkınma Programını (IPARD) uygulayacak olan kurumdur. TKDK Destekleri:

 

– Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

– Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

– Üretici Gruplarının Kurulması Destek

– Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

– Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması (Kırmızı Et ve Beyaz Et)

– Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlaması

– Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlaması

– Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

– Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi

– Kırsal Turizm

– Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

TKDK desteklerinden faydalanmak için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi çeşitli amaçlarla derneklerin faaliyetlerini desteklemektedir. Dernekler Masası tarafından verilen destekler aşağıdaki gibi gruplandırılabilir:

– İnsan hakları ve demokrasi bilincinin yaşatılması ve etkin hale getirilmesine yönelik projeler,

– Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum diyalogunun arttırılması ve aktif vatandaşlık konulu projeler,

– Sivil toplum kuruluşlarının yönetim ve işlevsel kapasitelerini arttırmaya yönelik projeler,

– Toplumun farklı kesimleri arasında işbirliği ve etkileşimi arttırmaya yönelik projeler,

– Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplara yönelik eğitim, kültürel ve sosyal içerikli projeler,

– Gençlerin, kadınların ve engellilerin girişimciliğini, liderlik vasıflarını ve istihdamını arttırmaya yönelik projeler,

– Aile ve kültürel değerlerin korunmasına ve geliştirilmesine yönelik projeler,

İçişleri Bakanlığı’nın desteklerinden faydalanmak için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

KALKINMA AJANSI

Teknik kapasitesi yüksek, uygulayıcı değil faal bölgesel aktörleri destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren Kalkınma Ajansları, sorumluluk alanlarında sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işbirliklerini belirli bir plan çerçevesinde geliştirerek bölgesel kalkınma sağlamayı amaçlar. Mevzuatın öngördüğü üzere Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler teknik destek ve mali destekler olarak ikiye ayrılır. Mali destekler ise faiz desteği, faizsiz kredi desteği ve doğrudan finansman destekleri olarak üçe ayrılır. Doğrudan finansman destekleri, proje teklif çağrısı, güdümlü proje desteği ve doğrudan faaliyet desteği şeklinde uygulanır. Gerekli görülen durumlarda ajans aşamalı teklif çağrısı yöntemi ile destek sağlayabilir.

 

Kalkınma Ajansları’nın desteklerinden faydalanmak için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

 

KOSGEB

KOBİ’lerin rekabet güçlerini geliştirmeye ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik nitelikli hizmetler ve destekler sunarak, KOBİ’lerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını arttırmayı amaçlayan KOSGEB; KOBİ’lerin;

– Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasındaki payını ve etkinliğini artırmak,

– Rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek,

– Ekonomik gelişmelere uygun bir şekilde sanayide entegrasyonu gerçekleştirmek,

– İhracattaki paylarını artırmak,

– Araştırma-geliştirme, yenilik ve işbirliği faaliyetlerini desteklemek ve

– Girişimcilik kültürünü geliştirmek amaçlamaktadır.

KOSGEB’in verdiği destekler aşağıda sıralanmıştır:

– Girişimcilik Destek Programı,

– Genel Destek Programı

– KOBİ Proje Destek Programı,

– Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

– İşbirliği Güçbirliği Destek Programı,

– Tematik Proje Destek Programı,

– Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ destek Programı,

– Kredi Faiz Desteği

KOSGEB desteklerinden faydalanmak için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

MFİB

İdari olarak Hazine Müsteşarlığı’na bağlı olan Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB), Türkiye’de AB finansmanlı programların satın alma faaliyetlerinin tümünde bütçe oluşturma, ihale, sözleşme, ödemeler, muhasebe ve mali raporlama işlerinden sorumludur. Bağımsız bir kurum olarak faaliyet gösteren MFİB, AB Genel Sekreterliği ve Ulusal Yardım Koordinatörü ile ilişkilidir. Dolayısıyla AB Finansman Programı Çağrıları ile ilgili proje teklifleri doğrudan Türkiye MFİB’ye sunulabilir.

MFİB desteklerinden faydalanmak için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

 

SSM

Müsteşarlık, öncelikli alanlar ve ana sistem projelerinin hedef ve ihtiyaçları ile uyumlu, sanayi-üniversite-araştırma kuruluşu işbirliğini içeren ve teknoloji ağırlıklı AR-GE faaliyetleri desteklenmektedir. Destekler 3 ana grup altında saplanmaktadır:

– Algılayıcılar Grubu

– Bilgi Teknolojileri Grubu

– İleri Malzeme ve Enerji Grubu

Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nın faydalanmak için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

TTGV

Ar-Ge Proje Destekleri: Ardışık ve tümleşik mekanizmaları içeren bu desteklerin amacı; kuruluşlarımızın, sahip olduğu teknoloji geliştirme potansiyelinden azami faydayı sağlamalarına olanak vererek geliştirdikleri teknolojiler ile küresel pazarlarda rekabet eden teknoloji şampiyonu işletmeler haline gelmelerini sağlamaktır. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Ar-Ge Destekleri altında Program Uygulayıcı Kuruluş olarak yürütülen programlar:

Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği

Ticarileştirme Projeleri Desteği

İleri Teknoloji Projeleri Desteği

Çevre Proje Destekleri: TTGV Çevre Destekleri Programı” ile çevre teknolojileri (temiz üretim/ sürdürülebilir üretim) ve enerji verimliliği alanlarında sanayi kuruluşları tarafından gerçekleştirilen uygulama projelerine finansman desteği sunulmaktadır. Bu kapsamda, sanayicimizin çevre performansını artırıp üretim maliyetlerini düşüren ve dolayısıyla rekabet gücünü artıran uygulamalar desteklenmektedir. Sanayici tarafından uygulanan bu projelerde yerli teknolojilere öncelik verilmesi suretiyle bu tür teknolojilerin yerli olanak ve kaynaklarla geliştirilmesinin/ üretilmesinin de dolaylı olarak teşvik edilmesi hedeflenmektedir.

Girişim Sermayesi: Teknoloji Yatırım A.Ş., başlangıç ve büyüme aşamasındaki teknoloji firmalarına yatırım yapan bağımsız bir Girişim Sermayesi Fonu yöneticisidir. Amacı, yaratıcı, benzersiz fikirleri ve vizyonu olan yetenekli girişimcilere yatırım yapmaktır. Teknoloji Yatırım A.Ş. 2006 yılında kurulmuştur. 2007 yılında ilk fonunu oluşturmuş ve yatırımlarına başlamıştır. Toplam fon büyüklüğü yaklaşık 5 Milyon ABD Doları olan fon, şu ana kadar 5 adet yatırım gerçekleştirmiş olup, toplam yatırım miktarı yaklaşık 2 Milyon ABD Doları’dır.

TTGV’nin desteklerinden faydalanmak için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU

Avrupa Komisyonu’nu Türkiye’de temsil eden Delegasyon aşağıda belirtilen temel işlevleri yerine getirmektedir:

– Avrupa Birliği’nin siyasi, ekonomik ve ticari alanlardaki pozisyonunu ifade ederek; Türkiye’deki siyasi, ekonomik ve müktesebata ilişkin gelişmeleri takip ederek ve raporlayarak ikili ilişkilerin gelişimine katkıda bulunur;

– Katılım müzakeresi sürecini aktif olarak destekler ve hazırlık ile takip aşamalarına tamamen dahil olur.

– Türkiye ve Topluluk arasındaki mali işbirliğinin programlanmasına katkıda bulunur ve merkezi olmayan program ve projelerin idaresini garanti eder ve Merkezi-olmayan Uygulama Sistemi’nin düzgün işleyişini denetler;

– AB’nin, AB değerlerinin ve çıkarlarının görünürlüğünü, bu konudaki bilinci ve anlayışı muhafaza eder ve artırır.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun desteklerinden faydalanmak için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

BİLİM, TEKNOLOJİ ve SANAYİ BAKANLIĞI

SAN-TEZ Ar-Ge Destek Programı: SAN-TEZ Programının amacı, üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması ve üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek ülkemize katma değer yaratacak, uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yöntemi geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılması amacıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarının desteklenmesidir.

Teknogirişim Sermaye Desteği Programı: 5746 Sayılı Kanun kapsamında sağlanan Teknogirişim Sermaye Desteği ile yeni ve yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimcilerin, bu iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için çekirdek sermaye sağlanarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 

Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri: Stratejik İşbirliği, iki veya daha fazla bağımsız işletmenin kendilerini hem stratejik olarak konumlandırma hem de öz yeteneklerini karşılıklı yarar sağlayacak şekilde bazı amaçlar üzerinde birleştirdikleri işbirliği anlaşmaları” sonucunda ortaya çıkan ve bir plan dahilinde yürütülen çalışmalardır. Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri ise Stratejik İşbirliği yapan bir veya daha fazla işletmenin maddi, teknoloji ve bilgiye dayalı kaynaklarını bir araya getirmek suretiyle yürüttükleri projelerdir. Stratejik işbirliği tanımı kapsamında uygun işletmeler arası ilişkileri:

– Ortak Ar-Ge çalışması,

– Ortak Ürün Geliştirme,

– Uzun Dönemli Kaynak Sağlama Anlaşmaları

– Ortak Üretim,

– Dağıtım/Hizmetin Paylaşımı (üretici-dağıtımcı arasındaki ve üretici işletme-tedarikçi işletme arasındaki işbirliğini içeren ticari anlaşmalar) olarak sınırlayabiliriz.

Ar-Ge Merkezleri Destekleme Programı: Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 12 Mart 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5746 Sayılı “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” 01 Nisan 2008 tarihinde yürürlüğe girmiş, Kanunun Uygulama ve Denetim Yönetmeliği ise 31 Temmuz 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Kümelenme Destek Programı: Kümelenme Destek Programı’nın genel hedefi, Ulusal Sanayi Strateji Belgesi’nin çizdiği çerçeve kapsamında, Türk Sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesine ve ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünleri üreten, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir yapıya dönüştürülmesine katkıda bulunmaktır. Program, ifade edilen genel hedefe katkı sağlayacak, kümelenme teşebbüslerinin başlatılması, etkin ve sürdürülebilir bir şekilde ilerletilmesi için gerekli iş ve işbirliği ortamının oluşturulmasını amaçlamaktadır.Bu çerçevede, Program’ın özel amaçları aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:

– Kümelenme birlikteliğinin sürdürülebilir bir şekilde koordinasyonunu ve geliştirilmesini sağlayacak yapıların kurulması ve bu tür yapıların küme koordinasyon kapasitelerinin arttırılması

– Kümelenme birlikteliğinin kurumsal (üniversite, özel sektör, kamu kurumları) kapsayıcılığının genişletilmesi

– Küme aktörleri (üniversite, özel sektör, kamu kurumları) arasındaki işbirliği seviyesinin güçlendirilmesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteklerinden faydalanmak için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (UDHB) AR-GE destekleri projesinin amacı Elektronik haberleşme, uzay ve havacılık alanında yerli tasarım ve üretimi artırmaya yönelik Ar-Ge nitelikli projelerin desteklenmesidir. UDHB AR-GE desteklerine;

– Özel hukuk tüzel kişileri,

– Ticaret siciline kayıtlı şahıs işletmeleri,

– Yükseköğretim kurumları,

– Üniversitelerin en az ön lisans programlarında okuyan veya mezun gerçek kişiler.

Proje destek başvurusu her yıl Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında proje destek başvurusu yapılabilir. Yönetmelik kapsamında araştırmacı ve kuruluşlar aşağıda belirtilen dönemlerde proje destek başvurusunda bulunabilir:

 

 1. Birinci başvuru dönemi (1 Ocak–31 Ocak tarihleri arası),
 2. İkinci başvuru dönemi (1 Mayıs–31 Mayıs tarihleri arası),
 3. Üçüncü başvuru dönemi (1 Eylül–30 Eylül tarihleri arası).

UDHB’nin desteklerinden faydalanmak için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

YURTDIŞI TÜRKLER ve AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI

T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, görev alanına yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşlarının başarılı çalışmalar yapabilmeleri için kapasite artırma projeleri geliştirmek ve uygulamak için yürütülecek olan çalışmalara ve projelere yönelik idarî ve malî destekte bulunmaktadır. Bu doğrultuda, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik olarak iki farklı hibe programı hazırlanmış bulunmaktadır.

 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın desteklerinden faydalanmak için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.

EXİMBANK

Türk Eximbank ihracatçı ve ihracat bağlantılı mal üreten imalatçı firmalara, kısa vadeli ihracat kredileri tahsis etmektedir. Bu krediler TL ve döviz cinsinden, bankalar aracılığıyla veya doğrudan Türk Eximbank tarafından firmalara kullandırılmaktadır.

 

Kısa vadeli ihracat kredileri:

 • Reeskont Kredisi (RK)
 • Sevk Öncesi İhracat Kredileri (SÖİK)
 • İhracata Hazırlık Kredileri (İHK)
 • Dış Ticaret Şirketleri İhracat Kredisi (DTŞ)
 • KOBİ İhracata Hazırlık Kredileri
 • Sevk Sonrası Reeskont Kredisi (SSRK)

Eximbank tarafından ihracatçı firmalara tahsis edilmek üzere orta vadeli ve uzun vadeli ihracat kredileri düzenlenmektedir.

Orta ve uzun vadeli ihracat kredileri:

 1. İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi
 2. İhracata Yönelik Yatırım Kredisi
 3. Marka Kredisi
 4. Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Kredisi
 5. Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi
 6. Özellikli İhracat Kredisi
 7. Gemi İnşa ve İhracatı Finansman Programı

EXİMBAK Kredisine başvuru sırasında hazırlayacağınız fizibilite dosyasına yardın için bizim ile iletişime geçebilirsiniz.